De Algemene Voorwaarden van Manovement

Home » Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave: 

Artikel   1 – Definities 

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer 

Artikel   3 – Toepasselijkheid 

Artikel   4 – Het aanbod 

Artikel   5 – De overeenkomst 

Artikel   6 – Herroepingsrecht 

Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping 

Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht 

Artikel   9 – De prijs 

Artikel 10 – Conformiteit en garantie 

Artikel 11 – Levering en uitvoering 

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

Artikel 13 – Betaling 

Artikel 14 – Klachtenregeling 

Artikel 15 – Geschillen 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Ga naar de webshop

Artikel 1 – Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
 1. Afnemer: de wettelijk vertegenwoordiger van een rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 
 1. Dag: kalenderdag; 
 1. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 
 1. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 
 1. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
 1. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een afnemer kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.  
 1. Ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan afnemers aanbiedt; 
 1. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
 1. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 
 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer. 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 

Manovement VOF, Dorpsstraat 35, 9527 TB Bronneger, 06-22220010, info@manovement.com, KvK 78275911, BTW 8613.27.858